2’6 milions d’euros d’ajudes per atraure i retindre talent investigador

0
556
Ajudes al talent investigador

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha presentat junt a la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, Josefina Bueno, la línia de subvencions de l’eix que correspon a Educació respecte al Pla GenT (Generació Talent).

Les bases de les ajudes del Pla GenT corresponents a la Conselleria d’Educació s’han publicat hui en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ i en breu es publicarà la convocatòria de les quatre tipologies de contractació previstes.

Les subvencions previstes en les bases que ha publicat la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport s’alineen entorn de l’eix 2 del Pla GenT, que es correspon al suport a investigadors i investigadores amb talent. Aquest eix preveu tres objectius: elevar el nivell d’excel·lència investigadora del sistema valencià, afavorir la incorporació de persones investigadores d’elevat prestigi i projecció internacional a les universitats públiques i centres d’investigació, i incrementar el volum de fons europeus d’investigació.

La inversió d’enguany del departament d’Educació en aquest pla per a captar capital humà investigador que aporte coneixement al teixit productiu valencià és de 2’6 milions d’euros.

En paraules del conseller Marzà: “Com a conselleria competent en investigació i, especialment, en estudiants i en investigadors joves que han hagut d’anar-se’n fora durant els anys de retallades, volem que retornen, captar-ne més i que els que estan no se n’hagen d’anar. En aquesta idea de captar, retornar i retindre en el camp de la investigació, presentem una concreció del Pla GenT molt potent, que inclou, a més, la possibilitat d’atraure investigadors internacionals de referència”.

En aquesta línia, Josefina Bueno ha destacat que “amb aquestes ajudes pretenem atraure capital humà investigador perquè s’incorporen a les universitats públiques valencianes, als centres d’investigació i al món empresarial”.

“Volem crear les condicions adequades per a aconseguir nous i ambiciosos objectius d’investigació perquè contribuïsquen al progrés científic, industrial, econòmic i social del territori valencià, i això s’aconsegueix contractant personal investigador que transferisca el seu coneixement a l’àmbit universitari i al teixit productiu valencià”, ha afirmat el conseller Marzà, i ha afegit: “El Pla GenT és una mesura per a afermar el camí de la transmissió del coneixement i la investigació a l’àmbit productiu, un pont necessari que cal desenvolupar, en què el paper de les universitats, els centres d’investigació i les empreses valencianes és fonamental”.

S’han establit quatre tipologies de contractació: personal investigador doctor d’excel·lència per al desenvolupament de projectes d’I+D+i al territori valencià, doctors i doctores amb experiència internacional, joves doctors i doctores per al desenvolupament de projectes de transferència tecnològica en empreses valencianes i formació de doctors i doctores en empreses valencianes.

Contractes per a personal investigador doctor d’excel·lència per al desenvolupament de projectes d’I+D+i al territori valencià

El perfil de personal que pretén captar aquesta línia d’ajudes es correspon amb doctors i doctores amb experiència contrastada en centres de prestigi internacional, de manera que s’afavoreix la seua incorporació en centres d’investigació valencians i universitats públiques valencianes per a la realització d’un projecte d’investigació en la frontera del coneixement.

L’ajuda està fixada en quatre anys, prorrogable a dos anys més, i el contracte anual serà d’un màxim de 70.000 euros. El percentatge de l’ajuda per part d’Educació serà del 100 % enguany, el 80 % per a 2019, el 70 % per a 2020 i el 50 % per a 2021 i durant els anys de pròrrogues. La resta dels percentatges de cada anualitat els assumeixen les entitats beneficiàries mitjançant les quals es faran aquests contractes, això és, universitats i centres d’investigació valencians.

La subvenció per a cada persona beneficiària disposarà d’una ajuda per part d’Educació de fins a 50.000 euros anuals per a la contractació de personal tècnic associat al projecte, així com per a diverses despeses que es generen del desenvolupament de la investigació.

Contractes per a doctors i doctores amb experiència internacional

Aquests contractes tenen per objectiu el retorn de capital humà investigador. El perfil de personal que pretén captar aquesta línia d’ajudes es correspon amb doctors i doctores que ara mateix estan treballant en centres estrangers de prestigi internacional. Es pretén atraure el seu talent perquè impulsen la seua carrera investigadora en universitats i centres d’investigació valencians.

L’ajuda està fixada en quatre anys, prorrogable a dos anys més, i el contracte anual serà d’un màxim de 55.000 euros. El percentatge de l’ajuda per part d’Educació serà del 100 % enguany, el 80 % per a 2019, el 70 % per a 2020 i el 50 % per a 2021 i durant els anys de pròrrogues. La resta dels percentatges de cada anualitat els assumeixen les entitats beneficiàries mitjançant les quals es faran aquests contractes, això és, universitats i centres d’investigació valencians.

Addicionalment, l’investigador o investigadora disposarà d’una ajuda destinada a finançar diversos conceptes de despeses del grup d’investigació de referència en què s’integre, la qual tindrà un límit màxim anual de 25.000 euros i estarà finançada per Educació.

Contractes per a joves doctors i doctores que desenvolupen projectes per al sector empresarial valencià

Estan dissenyats per a persones menors de 35 anys, que hagen fet estades postdoctorals en centres d’investigació de prestigi internacional. S’afavoreix la seua contractació per part de centres d’investigació i universitats valencianes per al desenvolupament d’un projecte de transferència tecnològica en empreses valencianes. A més, les persones beneficiàries comptaran amb la tutorització de la persona investigadora principal del projecte.

La durada de la subvenció serà de dos anys per un màxim de 40.000 euros anuals i el contracte el cofinançaran l’empresa i el centre d’investigació o la universitat implicats en cada cas.

Contractes per a la formació de doctors i doctores en empreses valencianes

Es tracta de promoure la contractació per part d’universitats públiques valencianes i dels centres d’investigació per a la realització de tesis doctorals vinculades a projectes d’investigació industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupen en empreses valencianes.

La durada de la subvenció serà de quatre anys i el contracte per part de les universitats i els centres d’investigació valencians serà, com a màxim, de 22.192,80 euros anuals per a cada una de les persones beneficiàries.

Així mateix, Educació complementa la subvenció per a cada beneficiari amb 2.400 euros com a màxim per a la realització d’estades en entitats d’I+D+i, així com de 1.500 euros més per a finançar les despeses de matrícula en l’ensenyament de doctorat en una universitat pública valenciana.